Integritetspolicy

Personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas till fastighetsmäklare eller annan person kopplad till Return On Investment Fastighetsmäkleri AB (nedan kallat ROI), behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (SFS 1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

ROI tar in uppgifter om spekulanter, köpare, säljare och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig i samband med att du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till någon av våra tjänster eller om du på annat sätt kommer i kontakt med ROI. För att hålla våra register aktuella kan personuppgifterna komma att kompletteras från privata och offentliga register.

Ändamålet

Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av en bostad eller tjänst. Personuppgifterna används också för att ROI ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna får användas inom ROI för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Bilder och förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser kan efter godkännande publiceras på roimakleri.se eller på samarbetspartners hemsidor.

De registrerade uppgifterna används också för att kunna erbjuda den registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av samarbetspartners. Personuppgifterna används för att ROI ska kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet.

Inhämtande av samtycke 

Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter som exempelvis personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.

Överföring av registrerade uppgifter

Personuppgifterna används i första hand inom ROI men kan också lämnas ut till andra företag och organisationer som ROI samarbetar med samt till myndigheter då skyldighet finns enligt lag. För att kunna erbjuda dig andra tjänster och produkter som exempelvis kontakt med bank, stylist, besiktningsman kan också dina personuppgifter komma att överföras till dessa parter.

Utlämning av information

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till ROI, på nedanstående adress.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Se dokument för LAGRINGSTIDER

ROI tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella. Under förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning kan uppgifter raderas efter begäran av den registrerade.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Return On Investment Fastighetsmäkleri AB, 556878-6106 med adress Torngatan 44D, 754 23 Uppsala, tel 018-127700,

E-post: [email protected], Hemsida: www.roimakleri.se